Polityka Prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jest Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe i Handlowe DANTE spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Rodakowskiego 1/5, 71-345 Szczecin (dalej zwane Dante.com.pl), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115336, o numerze NIP 8520000915, o numerze REGON 005442518.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających ze naszej witryny Dante.com.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług Dante.com.pl.

Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień w sklepie Dante.com.pl, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów (np. newsletter). W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, nazwę oraz dane adresowe i rejestrowe firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie, adres dostawy, numer telefonu, adres IP. Dodatkowo przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies oraz logach serwera hostingowego.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) informowania klientów o naszych produktach i naszej ofercie handlowej;
b) przyjmowania i realizacji składanych przez klienta osobiście lub w imieniu innych osób zamówień, rozpatrywania składanych przez klienta osobiście lub w imieniu innych osób reklamacji oraz składania lub przyjmowania innych oświadczeń dotyczących wykonania, nienależytego wykonania albo niewykonania umów bądź odstąpienia od nich i dokumentowania tych czynności.


Podanie danych wymienionych w formularzu jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo tych danych lub podacie dane niezupełne albo nieprawidłowe, uniemożliwi nam to kontakt z Państwem w formie elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych w celu informowania Was o naszych produktach i naszej ofercie handlowej jest Wasza zgoda na otrzymywanie takich informacji, o której mowa w art.  6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L Nr 119, str. 1 (zwanego dalej Rozporządzeniem).

W pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe po to, by chronić nasz prawnie uzasadniony interes w należytym wykonaniu zawartych umów i zapobieganiu ewentualnie powstałym na tym tle sporom, wreszcie po to, by móc ustalić lub dochodzić roszczeń wynikających z takich umów albo bronić się przed takimi roszczeniami. Naszym prawnie chronionym interesem jest również prawidłowe rozliczenia  podatkowe takich umów. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w tych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Jeżeli będziecie przy tym stroną takiej umowy - podstawą prawną przetwarzania Waszych danych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyłącznie Wasza zgoda, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Was tej zgody. Zgodę swą możecie Państwo wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

W pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe po to, by chronić nasz prawnie uzasadniony interes w należytym wykonaniu zawartych umów i zapobieganiu ewentualnie powstałym na tym tle sporom, wreszcie po to, by móc ustalić lub dochodzić roszczeń wynikających z takich umów albo bronić się przed takimi roszczeniami. Naszym prawnie chronionym interesem jest również prawidłowe rozliczenia  podatkowe takich umów. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w tych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Jeżeli będziecie przy tym stroną takiej umowy - podstawą prawną przetwarzania Waszych danych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyłącznie Wasza zgoda, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Was tej zgody. Zgodę swą możecie Państwo wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

W pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas trwania umowy a także przez okres, w którym zgodnie z prawem mogą być przez Nas lub przez Państwa albo Waszych mocodawców dochodzone przed sądem lub organem egzekucyjnym roszczenia z niej wynikające lub może być złożony jakikolwiek nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie, oraz przez czas trwania któregokolwiek z takich postępowań. Będziemy przetwarzać wówczas te dane w niezbędnym zakresie również przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej takiej umowy lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, powstałego w związku z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od tej umowy albo do prawomocnego zakończenia postępowania podatkowego względnie sądowo-administracyjnego, dotyczącego takiego zobowiązania. O ile nie będziemy mieć Państwa zgody na dalsze przetwarzanie tych danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w ciągu 90 dni od upływu najdłuższego z wymienionych wyżej terminów.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi księgowe, audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie.

Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca, firma Zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa. Dostawca usług hostingowych dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są dane użytkowników.

W celu zarządzania naszą listę mailingową, korzystamy z serwisu MailChimp.com, na którym przechowujemy adresy e-mail naszych użytkowników. Mailchimp to usługa do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości e-mail dostarczana przez Mailchimp Inc. z siedzibą w USA. Mailchimp ma swoją własną politykę prywatności, dostępną pod adresem https://mailchimp.com/legal/privacy/

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zapewniamy subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. W tym celu należy zalogować się do swojego konta na stronie Dante.com.pl, wejść w swój profil (link z adresem e-mail na górze strony), następnie zakładka "dane firmy" i na dole formularza znajduje się "checkbox" umożliwiający włączenie/wyłączenie newsletter'u.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Dante.com.pl i przeznaczone są do poprawnego funkcjonowania serwisu Dante.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu :

  • dostosowania zawartości stron internetowych Dante.com.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych [pliki cookies funkcjonalne, opcjonalne]
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Dante.com.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości [pliki cookies wydajnościowe, opcjonalne]
  • utrzymania sesji użytkownika Dante.com.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wykonywać procedury logowania [pliki cookies niezbędne]
  • obsługa koszyka zamówień z wykorzystaniem mechanizmu Local Storage; [niezbędne]

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych technologii pochodnych (np. Local Storage) w urządzeniach użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dante.com.pl oraz zaufani partnerzy do których należą :

Zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika może zostać w dowolnej chwili wyłączone w ustawienia przeglądarki, niestety ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Dante.com.pl.

Logi serwera

Serwer hostingowych strony WWW przechowuje zapytania HTTP/HTTPS kierowane do serwera, co w praktyce oznacza że serwis zna publiczne adresy IP z których użytkownicy przeglądają treści serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwis zna również dane takie jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP/HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika czyli tzw. referer link - jest on zazwyczaj przekazywany w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, oraz ewentualne pozostałe dane przekazywane standardowo w trakcie nawiązywania połączenia z serwerem przez przeglądarkę użytkownika oraz dane mogące zostać przekazane dodatkowo w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu np. rozdzielczość użytkownika, system operacyjny itp.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, pliki z logami mogą być przetwarzane w celu określenia które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW/rozdzielczości/systemy operacyjne/inne parametry ważne do poprawnego funkcjonowania serwisu są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

  • dostępu do Państwa danych osobowych. W tym celu dostarczymy Państwu kopię tych danych, według Państwa wyboru w formie pisemnej albo elektronicznej. Możemy jednak zażądać od Państwa opłaty w przypadku drugiej albo kolejnej kopii tych danych, odpowiadającej kosztom jej przygotowania;
  • sprostowania Państwa danych, jeżeli zostały błędnie zapisane lub uległy zmianie albo jeżeli są niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli kwestionujecie ich prawidłowość (na czas potrzebny do ich weryfikacji), gdy przestaną być nam potrzebne do celów przetwarzania ale nadal będą potrzebne Państwu do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, gdy wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także, gdyby okazało się, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, a Państwo, zamiast ich usunięcia, zażądacie w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • usunięcia Państwa danych, o ile nie będziemy mieć podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Waszych danych narusza Wasze prawa,  prosimy, poinformujcie nas o tym. Żadnego zgłoszenia nie pozostawimy bez rozpatrzenia i odpowiedzi. Pamiętajcie jednak, że zawsze przysługiwać Wam będzie również prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego, jakim od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Dante.com.pl zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Dante.com.pl może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu Dante.com.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia. W momencie zmian Polityki Prywatności wszyscy kliencie Dante.com.pl zostaną o tym poinformowani stosownym komunikatem na stronie.

Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Dante.com.pl, prosimy o kontakt pod adresem email: partner@dante.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 91-434-85-23 lub napisać oficjalne pismo i wysłać na adres

DANTE Spółka z o.o.,
Ul. Rodakowskiego 1/5,
71-345 Szczecin